You are here

Přijímací a státní zkoušky ve studijních programech sekce fyzika

Bakalářské studijní programy

Přijímací zkouška do bakalářských programů (Fyzika, Fyzika-Nanotechnologie a Fyzika se zaměřením na vzdělávání) je písemná; probíhá formou Testu studijních předpokladů (všechny programy) a/nebo oborového testu (Fyzika a Fyzika-nanotechnologie). O prominutí přijímací zkoušky lze požádat na základě průměrného prospěchu v profilových předmětech středoškolského studia (matematika, fyzika + dva předměty společného přírodovědného základu) alespoň 1,5, Národní srovnávací zkoušky z Obecných studijních předpokladů (úspěšnost alespoň 80%), motivačních aktivit (úspěšná účast ve vyšších kolech SOČ nebo fyzikální olympiády), nebo maturity z Matematiky+ (jen programy Fyzika a Fyzika-Nanotechnologie).

Státní závěrečná zkouška ve všech oborech bakalářských studijních programů Fyzika a Aplikovaná fyzika se skládá z těchto částí:

  • písemná zkouška
  • obhajoba bakalářské práce
  • ústní zkouška

Písemná část probíhá zpravidla den až týden před ústní zkouškou, obhajoba bakalářské práce je ve stejný den jako ústní část.

Při ústní zkoušce budou zadány otázky ze dvou tématických skupin. První skupina okruhů je s několika výjimkami společná všem oborům. Druhá skupina okruhů je rozdílná pro jednotlivé obory: fyzika, biofyzika, astrofyzika a lékařská fyzika a nanotechnologie. V oboru Fyzika se zaměřením na vzdělávání je druhá skupina zkušebních okruhů určena požadavky státní závěrečné zkoušky ve druhém oboru.

Jak u písemné zkoušky, tak u přípravy na část ústní je povolena srovnávací literatura; literaturu si studenti přináší vlastní, stejně jako psací potřeby a kaklulačky (jsou povoleny pouze klasické kalkulátory, nikoliv tablety/mobily apod.). V rámci písemné části zkoušky absolvují všechny obory tzv. test (15 kratších příkladů v celkové hodnotě 100 bodů) v trvání 180 minut (srovnávací literatura odpovídá okruhu Obecné fyzika), obor Fyzika studijního programu Fyzika bezprostředně navazuje tzv. příkladem (jedno delší zadání s podúkoly) v trvání 75 minut (srovnávací literatura odpovídá okruhům Obecná fyzika a Odborná fyzika).

Magisterský studijní program

U bakalářských oborů s přímou návazností může být uchazečům s vyhovujícím prospěchem přijímací zkouška do navazujícího studia prominuta, je nahrazena státní zkouškou (resp. jejím celkovým úspešným složením), je-li tato konána v řádném termínu semestru bezprostředně předcházejícího začátek navazujícího studia. U bakalářských oborů MU bez přímé návaznosti (a pro studenty oborů s přímou návazností bez vyhovujícího prospěchu) slouží absolvovaný test (resp. jeho úspešné složení) v rámci státní zkoušky jako přijímací zkouška navazujícího studia, pokud státní závěrečná zkouška úspěšně proběhne v řádném termínu semestru bezprostředně předcházejícího toto studium. Pro ostatní uchazeče o navazující studium je přijímací řízení tvořeno písemkou charakteru a rozsahu testu bakalářské státní zkoušky (viz výše), jako povolená literatura k této písemce se použije srovnávací literatura okruhu Obecná fyzika bakalářského programu fyzika.

Přijímací zkouška do programu Radiologická fyzika se skládá z testu ze základů fyziky, totožného s testem, který je součástí státní závěrečné zkoušky v bakalářském studijním programu Fyzika na PřF MU, nebo analogického tomuto testu, a z krátkého testu ze základů jaderné fyziky a fyziky ionizujicího záření. Okruhy otázek k druhému z testů jsou k dispozici zde. U testu základů fyziky je povolena srovnávací literatura k okruhu obecná fyzika bakalářského programu Fyzika, u testu základů jaderné fyziky a fyziky ionizujicího záření není povolena žádná literatura..

V případě zájmu o využití povolené literatury u písemných testů si student literaturu přináší vlastní. V odpovídajících seznamech jsou konkrétní výtisky uvedeny jen pro určitost, přípustné je vždy jakékoliv vydání daného titulu.

Státní závěrečná zkouška ve všech oborech magisterského studijního programu Fyzika se skládá z těchto částí:

  • obhajoba diplomové práce
  • ústní zkouška

V oboru Učitelství fyziky pro střední školy je navíc písemná zkouška z didaktiky fyziky. Písemná zkouška se skládá ze dvou částí. V první studenti řeší středoškolské příklady a jejich řešení doplňují didaktickými a metodickými komentáři. Ve druhé části studenti vypracují písemnou přípravu jedné středoškolské vyučovací hodiny na vylosované téma. Podrobné informace zde.

Obhajoba diplomové práce probíhá zpravidla jeden až dva týdny před ústní zkouškou. Písemná část zkoušky oboru Učitelství fyziky pro střední školy probíhá obvykle den před ústní zkouškou.

Při ústní zkoušce budou zadány otázky ze dvou tématických skupin. První skupina okruhů je společná všem oborům. Druhá skupina okruhů je rozdílná pro jednotlivé obory, resp. směry: Fyzika kondenzovaných látek, Fyzika plazmatu, Teoretická fyzika a Astrofyzika, Molekulární biofyzika a Aplikovaná biofyzika. Druhá část ústní zkoušky v oboru Učitelství fyziky je zaměřena na didaktiku fyziky a vychází z témat písemné zkoušky, pro přípravu okruhů první skupiny je možné využít následující návod. U přípravy na část ústní je povolena srovnávací literatura.

Státní závěrečná zkouška v programu Radiologická fyzika je ústní a skládá se ze tří částí: A- Zkouška z radiologické fyziky a ochrany před zářením, s okruhy Radioterapie, Radiodiagnostika, Nukleární medicína, Radiační ochrana; B- Zkouška z předmětů zdravotnického základu; C - obhajoba diplomové práce