You are here

Bližší informace o průběhu Státní závěrečné zkoušky z Didaktiky fyziky

Písemná část

1) Příprava na jednu vyučovací hodinu na vylosované téma. Studenti losují užší témata z přiloženého seznamu, tedy např. Téma 1.2. Newtonovy pohybové zákony. V rámci tématu si student vybírá obsah hodiny dle vlastní volby tak, aby rozsah byl přiměřený výkladu v jedné vyučovací hodině. Příprava by měla obsahovat:
části motivační, výkladové, opakování úvodní i závěrečné, případně i popis a výklad experimentálního doprovodu,
vyznačení orientačního času věnovaného jednotlivým částem vyučovací hodiny,
doplňující komentář, který zasadí probíranou látku do širších souvislostí (stručně shrne předchozí i navazující témata) a zdůvodní zvolený způsob výkladu z metodického i didaktického hlediska.
(2 hodiny)

2) Řešení středoškolských fyzikálních úloh doplněné slovním výkladem metodiky řešení.
(2 hodiny)

Literatura k písemné části není povolena (s výjimkou fyzikálních tabulek).

Ústní část

Ústní část se koná v jiném dni než část písemná a v přímé časové návaznosti na SZZ z fyziky. K přípravě před zkouškou dostane student k dispozici opravené obě písemky.

Ústní zkouška z didaktiky se skládá ze dvou částí, obě jsou odvozeny z písemek.
1) Prezentace vypracované přípravy na vyučovací hodinu: stručné zasazení látky do širších fyzikálních souvislostí prezentované na úrovni univerzitního kurzu fyziky, zdůvodnění zvoleného způsobu výkladu, komentáře ke kritickým připomínkám opravovatele (budou-li), předvedení zkráceného středoškolského výkladu vycházejícího z písemné práce. (cca 20 minut)
2) Prezentace řešení jedné zadané fyzikální úlohy s důrazem na jeho metodiku. Úloha bude vybrána komisí před přípravou k ústní zkoušce z množiny úloh, které byly řešeny v písemné části. (cca 5 minut)

Po obou částech budou následovat dotazy komise a diskuse.

Literatura u přípravy není povolena

Témata pro písemnou část: příprava jedné vyučovací hodiny

1. MECHANIKA HMOTNÝCH BODŮ A JEJICH SOUSTAV
1. 1. Veličiny charakterizující pohyb hmotného bodu (a základní klasifikace pohybů)
1. 2. Newtonovy pohybové zákony
1. 3. Vzájemné působení těles, silové zákony
1. 4. Inerciální a neinerciální vztažné soustavy
1. 5. Základní druhy pohybů (pohyby v tíhovém poli, pohyb po kružnici, kmitavý pohyb)

2. PRÁCE SÍLY A MECHANICKÁ ENERGIE
2. 1. Práce jako dráhový účinek síly
2. 2. Výkon, účinnost
2. 3. Kinetická energie
2. 4. Potenciální energie
2. 5. Zákon zachování mechanické energie

3. MECHANIKA TUHÝCH TĚLES
3. 1. Moment síly vzhledem k bodu a vzhledem k ose
3. 2. Posuvný a otáčivý účinek síly (skládání sil a momentů sil)
3. 3. Statická rovnováha tuhého tělesa
3. 4. Pohyb tuhého tělesa kolem pevné osy
4. 5. Kinetická energie tuhého tělesa (při rotaci kolem pevné osy)

4. MECHANIKA TEKUTIN
4. 1. Vzájemné působení částí tekutiny, tlak
4. 2. Statická rovnováha tekutin, rozložení tlaku v tekutině
4. 3. Vztlaková síla v tekutině
4. 4. Proudění tekutiny – rovnice kontinuity
4. 5. Proudění (ideální) kapaliny – Bernoulliova rovnice

5. ZÁKLADY TERMIKY A MOLEKULOVÉ FYZIKY
     5. 1.  Základní pojmy a představy T a MF
     5. 2.  Vnitřní energie, práce, teplo
     5. 3.  Teplota, tepelné kapacity, kalorimetrie
     5. 4.  Stavové rovnice ideálního plynu (termická + kalorická) a jejich aplikace    
     5. 5.  Kruhové děje, tepelné stroje

6. STRUKTURA A VLASTNOSTI LÁTEK
     6. 1.  Částicová struktura látek
     6. 2.  Struktura a vlastnosti plynů
     6. 3.  Struktura a vlastnosti kapalin
     6. 4.  Struktura a vlastnosti pevných látek    
     6. 5.  Skupenské přeměny

7. KMITY A VLNY
7. 1. Kinematika kmitavého pohybu, charakteristiky kmitů
7. 2. Dynamika kmitavého pohybu, kmity tlumené a vynucené
7. 3. Vznik a charakteristiky vlnění
7. 4. Šíření vlnění v prostoru, jevy na rozhraní dvou prostředí
7. 5. Zvuk – vznik, šíření a vlastnosti zvuku

8. ELEKTRICKÝ NÁBOJ, ELEKTRICKÉ POLE, ELEKTRICKÝ PROUD
8. 1. Elektrický náboj a elektrické pole
8. 2. Elektrický proud v kovech
8. 3. Elektrický proud v polovodičích
8. 4. Elektrický proud v elektrolytech, plynech a ve vakuu
8. 5. Magnetické účinky elektrického proudu

9. MAGNETICKÉ POLE A INDUKČNÍ JEVY
9. 1. Stacionární magnetické pole
9. 2. Nestacionární magnetické pole
9. 3. Střídavý proud
9. 4. Elektromagnetické kmitání a vlnění
9. 5. Fyzikální základy elektroniky a bezdrátového přenosu informací

10. SVĚTLO
10. 1. Šíření světla, jevy na rozhraní
10. 2. Optické zobrazování, čočky a zrcadla
10. 3. Jednoduché optické přístroje, lidské oko
10. 4. Vlnové vlastnosti světla, interference, ohyb
10. 5. Světlo jako elektromagnetické vlnění

11. FYZIKA MIKROSVĚTA
     11. 1.  Kvantové vlastnosti elektromagnetického záření
     11. 2.  Atomové jádro
     11. 3.  Radioaktivita
     11. 4.  Elektronový obal atomu    
     11. 5.  Periodická soustava prvků

12. ASTROFYZIKA
12. 1. Jevy pozorovatelné na obloze
12. 2. Záření – zdroj informací o vesmíru
12. 3. Sluneční soustava, komplex kosmických těles společného původu
12. 4. Vznik, vývoj a vlastnosti hvězd
12. 5. Vývoj vesmíru a jeho současný stav